ตรวจโรคฉี่หนู

August 30, 2017 | news | By admin | 0 Comments

หลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงเกิดโรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู ที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงเกิดโรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู ที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ กรมฯโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์หาระดับภูมิคุ้มกัน
สารพันธุกรรมและเพาะแยกเชื้อตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกเป็นการตรวจหาเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ หรือเชื้อที่ได้จากการเพาะแยก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยไม่เกิน 2 วัน อีกทั้งยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้นก่อนที่จะส่งมาตรวจยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขยังได้ผลิตชุดตรวจ โรคเลปโตสไปโรสิสที่สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 3 ชั่วโมง และชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้นที่ทราบผลได้ภายใน 5-10 นาที ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นได้ และแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.